אתר זה מיועד לשימוש מסחרי על ידי מפיצים וחנויות בלבד.
בכדי לצפות במחירים ולבצע הזמנות, יש להתחבר לחשבונך או לפתוח חשבון חדש.

תקנון

תקנון אתר אינטרנשיונל קולקטיבלס בע"מ

תוכן עניינים

הגדרות

החברה – “אינטרנשיונל קלקטיבלס בע”מ ח.פ. 513229476 מרח’  נעמי שמר 11 רעננה, טל 0546551176

משתמש  – חשבון המשתמש באתר

לקוח – לקוח עיסקי בלבד, חברה או ע.מ.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.

הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין אתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

פתיחת חשבון

 *פתיחת חשבון באתר תתבצע על ידי עוסקים ותאגידים בלבד באמצעות טופס ההרשמה או דרך סוכן של החברה. האתר לא מיועד למכירה ישירה לצרכנים, אספנים וקואופרטיבים כאלו ואחרים.

* רישום באתר ומילוי הטופס אינו מאפשר באופן אוטומטי לבצע הזמנות באתר, אלא רק לאחר בדיקה  ואישור  הלקוח ע”י החברה.

*את הטופס יש להגיש בשלמותו לרבות כל המסמכים הנדרשים. אי צירוף המסמכים, ללא אישור מפורש בכתב, עשוי להביא לפסילת הבקשה וסירוב לפתיחת החשבון.

*על מגיש הבקשה להיות בגיר מעל גיל 18 או מי מטעמו של אדם בגיר עבורו ייפתח המשתמש.

* בשלב זה לכל לקוח יוקצה שם משתמש אחד בלבד, המיועד לשימוש החותם על הטופס.

*במידה ובהמשך יפתחו משתמשים נוספים עבור אותו הלקוח, תידרש חתימה נוספת.

*במידה ומדובר בתאגיד, יידרש אישור  זכויות חתימה מאומת / מאושר ע”י רו”ח/עוה”ד של החברה  בצירוף חותמת וחתימה של מורשה החתימה ופרוטוקול חברה מאומת כדין.

– המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף או אמצעי תשלום מאושר וחוקי אחר (המאושר לשימוש באתר ובכלל).

– המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אותנטיות

*החברה הינה היבואן הרשמי של המותגים המופיעים באתר. החברה מתחייבת לספק מוצרים רשמיים בלבד העומדים בזכויות יוצרים ומכבדים את סימני המסחר כמיטב יכולתה.

*לקוחות החברה מתחייבים להמנע מרכישה ומכירה ביודעין של טובין המפרים זכויות יוצרים אלו. החברה רשאית להפסיק למכור ללקוח שתימצא אצלו סחורה מזויפת לאחר התראה חוזרת.

יובהר כי הפרה של זכויות יוצרים ע”י הלקוח יגרור הליכים משפטים בהתאם לחוק.

הזמנה ואספקה

 *מינימום הזמנה – סך מינימלי של 1,000 ש”ח, כשהכמות המינימלית מכל פריט תצוין בעמוד המוצר.

*אספקת הזמנה עבור מוצרים שבמלאי לרוב תבוצע בתוך 7 ימי עסקים. עם זאת, החברה לא אחראית על נזק שייגרם מעיכוב באספקה, הפסד מכירות וכיוצא בזאת.

*לבקשת הלקוח במקרים מסוימים תתאפשר הובלה מיוחדת. החברה שומרת את הזכות לנקוב במחיר שיוסכם על ידי הלקוח טרם האספקה או להשאיר את עלות ההובלה לצד ג’ המוסכם על ידי השניים.

*במקרה של עיכוב באספקת הובלה מיוחדת שתואמה עם הלקוח ונגרם באשמתו, הלקוח מסכים לשאת בפיצוי על סכום ההובלה וחיובים נלווים לה.

*ללקוחות תינתן האפשרות לאסוף את ההזמנה ממחסני החברה בתיאום מראש וכנגד הצגת תעודה מזהה ויפוי כח מתאים – לא תמסר סחורה לשליח/נהג ללא הצגת תעודה מזה ויפוי כח מתאים . יובהר כי במקרה של איסוף עצמי, אחריות החברה לגבי תקינות הטובין תחול עד למועד העמסתה לרכב של הלקוח או מי מטעמו שיבצע את האיסוף.

*יובהר כי למעט במקרים של נזק במוצרים, לא תתאפשר החזרה של מוצרים ללא אישור מראש ובכתב על ידי החברה.

חוסרים באספקה

*במקרה של אי התאמה בין הכמות שהוזמנה לבין הכמות שסופקה בפועל, יש לדווח על כך בתוך 48 שעות ממועד אספקת המשלוח. יובהר כי האמור מתייחס לימי עסקים בלבד.

*החברה תבצע מאמץ להשלים את החוסרים או תנפיק חשבונית זיכוי לפי שיקוליה.

*על הלקוח להמתין להודעה בכתב מצד החברה על הפעולה שתינקט לגבי המשלוח. הזמנה נוספת באתר שתבוצע מצד הלקוח בטרם תושלם הסחורה עשויה להוביל לאספקה כפולה.

נזקים במוצרים

*במקרה של פגם שהתגלה במוצרים שסופקו על ידי החברה, יש לדווח עליו בצירוף תמונות לא יאוחר מ-48 שעות ממועד האספקה. החברה עשויה לדרוש את החזרת המוצרים בטרם החלטה סופית על אישור החזרה וגובה הזיכוי בגינם.

*בכל מקרה הזכות לנכות ולזכות מסך החשבונית בגין סחורה שניזוקה שמורה לחברה בלבד וללקוח לא תהיה הזכות לנכות סכום כלשהו מהחשבונית ללא הסכמת החברה בכתב.

*היה ודווח על פגם במוצר שסופק על ידי החברה וזה הוכר כנזק באחריותה, החברה רשאית לבחור לפי שיקוליה בין זיכוי חלקי בגין אותה הסחורה ובין איסופה עבור זיכוי מלא/החלפתה באותם המוצרים או שווי ערך להם.

*במידה והוחלט על איסוף של סחורה והחזרתה למחסני החברה במקרה של נזק, החברה תתאם איסוף עם הלקוח. על הלקוח לוודא כי הסחורה ארוזה באריזתה המקורית ומוכנה לאיסוף במועד הגעת השליח. עיכוב באיסוף עלול לגרום חיובים בגין האיסוף.

ביצוע הזמנה ותקינות הקטלוג

*במקרה של טעות טכנית בנתונים באתר או הצגת מחירון שונה מהמסוכם עם הלקוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד את ההזמנה.

*המידע על המוצרים המוצג באתר נועד לשרת את הלקוחות בכדי לאפשר חוויית מכירה איכותית יותר, ולעתים המידע  יפורסם  עוד בטרם יציאת המוצר לשוק. עם זאת, ייתכן שוני בפרטי המוצר הסופי כמו תמונה, או חריגות קלות במידות והמשקלים המפורטים עבור המוצרים. החברה עושה מאמץ לספק מידע מהימן אך בכל פנים לא תישא באחריות במקרה של נזק כתוצאה מהסתמכות על המידע.

*זמינות המלאי המוצגת בקטלוג מהווה אינדיקציה בלבד. במקרה של חוסרים במלאי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתעדף את הקצאת המלאי כראות עיניה.

*ביצועה של הזמנה באתר מהווה הסכמה של תנאי המכירה כפי שמופיעים במסמך זה וכן מחיר המוצר המוצג ללקוח באתר.

תמחור

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירים ו\או ההנחה באתר  מעת לעת ולפי שיקוליה בלבד.

*המחיר המומלץ לצרכן, ככל והוצג,  באתר הינו בגדר המלצה בלבד. אין החברה אחראית לכל הפסד שייגרם ללקוח בגין מכירה בהתאם למחירון הממולץ.

מועדי הזמנה והזמנות מוקדמות

*עם פתיחת החשבון יצורף הלקוח לקבלת דיוור אודות מועדי השקות צפויים למוצרים אותם אנחנו מוכרים. רישום לאתר  מהווה הסכמה לקבלת דיוור.   ניתן להסיר את ההרשמה לרשימת תפוצה זו בכל עת.

*מועדי ההשקה המפורסמים ברשימת התפוצה הינם שרירותיים ומיועדים לספק מועד משוער בלבד. אין החברה אחראית לעיכובים במועד ההשקה הרשמי וכן לגבי מועד אספקת המוצרים עצמם במקרה של עיכובים מצד ג’ או כח עליון.

*בנוסף למועדי ההשקה, יפורסם מועד שהוא המועד הסופי להזמנה המוקדמת. לאחר מועד זה כל הקצאת מלאי תהיה על בסיס מלאי פנוי בלבד ללא שום התחייבות מצד החברה.

*עם זאת, ביצוע של הזמנה מוקדמת דרך מערכת ההזמנות באתר תהווה התחייבות לתשלום בגין הסחורה המוזמנת. ביטול של הזמנות מוקדמות לא יתקבל לאחר שליחתן.

בכל מקרה הזמנה לא תחייב את החברה בטרם אושרה על ידה בכתב/הודעה שתשלח  ללקוח.

תנאי תשלום + ערבות אישית

*לקוחות חדשים יקבלו הודעה בכתב אודות תנאי התשלום שלהם והוראות אשראי על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התשלום והעמדת אשראי ללקוח לפי שיקוליה בלבד בכל מקרה לגופו.

*חריגה מתנאי התשלום שהועמדו ללקוח עלולה להביא לנקיטת אמצעי אכיפה משפטיים, לצד הקפאת אספקה של סחורה והשעיית חשבון הלקוח.

*האתר מאפשר, לאחר בחינת אובליגו ואישור של לקוח, ביצוע של הזמנות ללא תשלום מיידי. אישור כאמור יהא לשיקולדעת החברה ולאחר קבלת  ערבות אישית של בעלי החברה/העוסק לשביעות רצון החברה.

*פיגור בתשלום החשבונית יגרור ריבית פיגורים לפי השיעור המירבי כפי שנקבע על ידי בנק ישראל בתוספת הפרשי הצמדה כחוק. בנוסף החברה תהא רשאית  לגבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד לכיסוי הוצאות גבייה.

*תשלום בהמחאה שפרעונה סורב על ידי הבנק מכל סיבה יחויב בעמלה טיפול וגבייה בסך של 50 ₪.

שלילת אחריות

*החברה לא תישא באחריות המשפטית לכל הוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה ממכירה, אחסנה, הובלה ושימוש במוצרים אותם היא משווקת.

תחולת ההסכם

*כל תנאי בחוזה הינו סופי ומוסכם על ידי הלקוח עם הצטרפות לאתר ובקשת פתיחת לקוח.

*סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתיווצר מההסכם ורכישה באתר תהא לבית המשפט המוסמך  בתל אביב.

הרכישה באתר הינה ללקוחות עיסקיים בלבד ובהתאן יחולו הוראות החוק על רכישות.

*במקרה של אספקת מוצרים ושירותים מעבר למוסכם בהסכם זה (חומר שיווקי), ייתכן כי יידרש מהלקוח לקבל עליו הסכמים נוספים שלא יסתרו הסכם זה אלא יהיו בנוסף אליו.

*כל חריגה מההסכם שתותר תסוכם מראש ובכתב במפורש.

*במקרה של אי התאמה בין מסמך שפורסם במקום אחר, לרבות מסמכי החברה, להסכם זה – הוראות הסכם זה יגברו

זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם www.icollect.co.il  של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
אחריות
 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

אבטחה, סודיות ופרטיות

כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

– לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

– לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

– לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

– לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני (ניוזלטר) וב-SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 1. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 2. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 4. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 5. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 6. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 8. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות”cookies”) “) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 9. זכות לעיין במידע

 1. אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

החברה מחוייבת לשמור על המידע בהתאם להוראות החוק בדבר ניהול מאגרי מידע ושימוש בהם ומצהירה כי הינה פועלת בהתאם להוראות החוק, לרבות, אך לא רק, אבטחה המידע, ניהול ושימוש במאגרי מידע ושימוש במידע. 

2. יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל החברה..